Публічна оферта укласти договір на надання навчальних послуг шляхом організації заходу та умови участі (“Договір”)


Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАНБЕРІ ІВЕНТС”, юридична особа, що зареєстрована та діє за законодавством України, код ЄДРПОУ 42985198 (“Організатор”), з одного боку, пропонує невизначеному та необмеженому колу осіб укласти Договір на надання навчальних послуг шляхом проведення Заходу.


Цей документ є пропозицією Організатора укласти Договір шляхом прийняття (акцептування) публічної оферти в порядку, встановленим цим Договором. Пропозиція Організатора укласти Договір вступає в силу з моменту її публікації на Сайті: https://conference2021.aihouse.club, є безстроковою та діє до моменту її відкликання Організатором. Цей Договір укладається відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України.


Заповнюючи форму для замовлення Квитка на Сайті та здійснюючи оплату вартості Квитка Учасник здійснює акцепт цієї оферти та погоджується укласти Договір із Організатором на таких умовах:


1. ВИЗНАЧЕННЯ


1.1 У цьому Договорі, якщо інше не випливає з контексту, такі терміни мають значення, вказане напроти них:

“Бронювання” означає заявку на придбання Квитка, що формується шляхом заповнення відповідної форми на Сайті та яка знаходиться в режимі очікування оплати Учасником;

“Захід” означає навчальну конференцію “AI HOUSE Conference” з питань штучного інтелекту та машинного навчання, яку проводить Організатор та детальна інформація про яку розміщена на Сайті;

“Квиток” означає документ в електронній формі, що підтверджує укладення Договору між Учасником та Організатором та надає право Учаснику на доступ до Заходу;

“Організатор” означає товариство з обмеженою відповідальністю “ФАНБЕРІ ІВЕНТС”, юридична особа, що зареєстрована та діє за законодавством України, код ЄДРПОУ 42985198;

“Сайт” означає веб-сторінку, яка доступна в мережі Інтернет під доменним іменем: https://conference2021.aihouse.club та будь-які суб-домени (під-домени) цього ресурсу;

“Сторони” означає кожного Учасника та Організатора, а кожен окремо Сторона;

“Учасник” означає фізичну особу, яка досягла повнолітнього віку відповідно до законодавства країни свого громадянства та прийняла в повному обсязі та без винятків умови цієї оферти та здійснила оплату вартості Квитка; та

“Roosh” означає товариство з обмеженою відповідальністю “Рууш”, юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 44390633.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1 Відповідно до умов цього Договору Організатор бере на себе зобов’язання надати навчальну послугу шляхом проведення Заходу та надати Учаснику право на відвідування Заходу, а Учасник зобов’язується оплатити Організатору вартість такої послуги шляхом придбання Квитка.

2.2 Право на відвідування Заходу надається Організатором особі, зазначеній в реєстраційній формі на Сайті. У разі передачі Квитка іншій особі без повідомлення Організатора у порядку, визначеному в п. 5.6 цього Договору, Організатор має право відмовити такій іншій особі в наданні доступу до Заходу.


3. ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ ТА ПРОГРАМИ ЗАХОДУ


3.1 Програма Заходу, дата, місце та час його проведення, а також інші деталі Заходу вказані на Сайті. Вищенаведена інформація є попередньою, окремі положення програми Заходу можуть бути змінені або замінені на подібні або виключені Організатором в односторонньому порядку. Дата, місце та час проведення Заходу та інші деталі Заходу можуть також бути змінені Організатором в односторонньому порядку. Інформація про внесення змін до програми Заходу, дати, місця, часу та інших важливих деталей щодо його проведення розміщується

Організатором на Сайті. Учасники вважаються повідомленими про відповідні зміни з моменту публікації інформації про внесення таких змін на Сайті. Для уникнення сумнівів, Організатор може змінити формат проведення Заходу з офлайн на онлайн, при цьому придбані Квитки залишаються дійними та не підлягають поверненню, окрім як в порядку, визначеному п. 5.1 цього Договору.

3.2 Організатор має право скасувати Захід. Питання відшкодування вартості Квитків у випадку скасування Заходу з ініціативи Організатора вирішується відповідно до умов цього Договору. Інформація про скасування Заходу розміщується на Сайті. Учасники вважаються повідомленими про скасування Заходу з моменту публікації інформації про скасування Заходу на Сайті.

3.3 Положення цієї оферти можуть бути змінені Організатором без будь-якого попереднього повідомлення та/або погодження Учасників. Нова редакція оферти вступає в силу з моменту її розміщення (опублікування) на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією оферти.


4. ПРИДБАННЯ КВИТКА


4.1 Придбання Квитка здійснюється шляхом оформлення Бронювання на Сайті та здійснення оплати. У разі нездійснення оплати Учасником протягом 10 хвилин з моменту оформлення Бронювання акцепт цієї оферти вважається відкликаним, Договір неукладеним, а заброньований Учасником Квиток стає доступним для вільного продажу.

4.2 Після здійснення оплати на Сайті Організатор надсилає Учаснику Квиток на адресу електронної пошти, вказану Учасником під час оформлення Бронювання.

4.3 Організатор залишає за собою право визначати та змінювати вартість Квитка, при цьому зміна вартості Квитка не впливає на вартість та дійсність Квитка, що вже був придбаний на момент зміни вартості Квитка. Інформація про зміну вартості Квитка публікується на Сайті.

4.4 Оплата Квитка здійснюється в безготівковому порядку з використанням електронних засобів платежу, представлених на Сайті в розділі оплати, на користь Організатора або осіб, призначених Організатором для обробки платежів від імені Організатора.

4.5 Організатор залишає за собою право на власний розсуд та без будь-яких зобов’язань щодо відшкодування вартості Квитка відмовити у допуску до Заходу або відмовити в подальшій участі в Заході будь-якому Учаснику, якщо Учасник поводить або Організатор має підстави вважати, що Учасник може поводити себе таким чином, що (і) може зірвати, перешкодити чи іншим чином завдати шкоди Заходу, іншим Учасникам Заходу або Організатору та/або організаційній команді;

(іі) представляє ризик для безпеки або здоров'я команди організаторів, Учасників та інших відвідувачів Заходу; та/або (ііі) не виконує або, ймовірно, не дотримуватиметься цього Договору, зокрема п. 6.2 цього Договору.

4.6 Продаж Квитків здійснюється лише на умовах повного та беззастережного прийняття умов цієї оферти. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається. У разі неприйняття в повному обсязі умов цієї оферти, продаж Квитків не проводиться.

4.7 Кількість Квитків обмежена, у разі придбання усіх наявних Квитків публічна пропозиція укласти цей Договір припиняє свою дію, а Організатор припиняє продаж Квитків.

4.8 Оформлюючи Замовлення на Сайті Учасник гарантує досягнення повнолітнього віку відповідно до законодавства країни свого громадянства.


5. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ


5.1 Учасник може повернути Квиток, придбаний на Сайті, не пізніше ніж за сім (7) календарних днів до дня проведення Заходу шляхом подання відповідної заявки про повернення Квитка на адресу електронної пошти: hi@aihouse.club із зазначенням даних достатніх для ідентифікації Учасника, а також банківських реквізитів Учасника для повернення вартості Квитка.

5.2 Грошові кошти за Квиток, заявка про повернення вартості якого надійшла менше ніж за сім (7) календарних днів до дня проведення Заходу, не повертаються.

5.3 У разі повернення Квитка Організатор зобов’язаний повернути Учаснику фактично сплачену Учасником вартість Квитка, за вирахуванням комісій банків та/або платіжних систем, через які здійснюється повернення вартості Квитка. Повернення вартості Квитка здійснюється протягом тридцяти (30) календарних днів з дати підтвердження Організатором повернення Квитка на банківські реквізити Учасника, зазначені ним відповідно до п. 5.1.

5.4 У разі скасування Заходу з причин інших, ніж дія обставин непереборної сили, Організатор повертає Учаснику фактично сплачену Учасником вартість Квитка. Для повернення вартості Квитка у випадку, передбаченому цим п. 5.4, Учасник протягом тридцяти (30) календарних днів з дати опублікування на Сайті інформації про скасування Заходу повинен надіслати заявку на повернення вартості Квитка у порядку, передбаченому п. 5.1. Організатор зобов’язаний забезпечити повернення вартості Квитка Учаснику протягом тридцяти (30) календарних днів з дати отримання відповідної заявки від Учасника. Для уникнення сумнівів, якщо Учасник надішле заявку про повернення вартості Квитка після спливу 30-денного строку, вартість такого Квитка Учаснику не повертається.

5.5 Учасник має право безоплатно переоформити свій Квиток на користь третьої особі за умови (1) надання не пізніше ніж за сім (7) календарних днів повідомлення Організатору про переоформлення Квитка на користь третьої особи на адресу електронної пошти, вказану в п. 5.1 та (2) досягнення особою, на користь якої здійснюється переоформлення Квитка, 18-річного віку.

5.6 Учаснику забороняється перепродаж Квитків.


6. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ


6.1 Організатор зберігає за собою всі права, включаючи права інтелектуальної власності, на презентації, матеріали, фото, аудіо та відеозаписи, а також будь-які інші форми передання інформації, опубліковані або надані іншим чином в рамках Заходу (“Матеріали”). Усі Матеріали належать Організатору або включаються в програму Заходу з дозволу власника прав на Матеріали.

6.2 Учасникам забороняється:

(a) фотографувати, записувати або іншим чином копіювати Матеріали;

(b) публікувати, транслювати або іншим чином розповсюджувати вміст Матеріалів; та

(c) поширювати, відтворювати, змінювати, зберігати, передавати або будь яким іншим чином використовувати Матеріали або частину Матеріалів як в комерційних, так і в особистих цілях (за винятком коли вищеперераховане відбувається за попередньої письмової згоди Організатора).

6.3 Представлені на Заході Матеріали, виступи спікерів та запрошених гостей не є відображенням позиції Організатора. На будь-які думки, позиції чи поради, висловлені в ході Заходу чи ті, що містяться в Матеріалах, не слід покладатися замість професійних порад. Організатор дбає про те, щоб інформаційне наповнення Заходу було точним та повним, однак, деяка інформація надається третіми сторонами та Організатор не може перевірити її точність та повноту. Організатор не несе відповідальності за рішення, прийняті на основі таких думок, позицій, порад чи Матеріалів. Також Організатор не несе жодної відповідальності, що виникає або може виникнути у зв’язку з неправдивістю, неточністю чи неповнотою інформаційного наповнення Заходу (для уникнення сумнівів, інформаційне наповнення Заходу включає в себе будь-які думки, позиції чи поради, висловлені в ході Заходу, а також Матеріали).

6.4 У разі публікації будь-яких Матеріалів Заходу в мережі Інтернет, Організатор залишає за собою право призупинити або видалити доступ до таких Матеріалів в будь-який час.

6.5 У разі порушення Учасником вимог, встановлених цим п. 6, Організатор залишає за собою право відмовити у наданні послуг такому Учаснику та відмовити в подальшій участі в Заході, а також вимагати відшкодування збитків, понесених Організатором, спікерами Заходу, іншими відвідувачами або Roosh у зв’язку з порушенням Учасником вимог, встановлених цим п. 6.


7. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


7.1 Організатор має право:

(a) закривати та відкривати Сайт, здійснювати профілактичні роботи на сервері та іншому обладнанні, задіяному в роботі Сайту в зручний для Організатора час;

(b) не допускати Учасника до участі в Заході в разі невиконання чи неналежного виконанням останнім актів (рішень) органів державної влади України направлених на запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, в тому числі але не виключно Постанову Кабінету Міністрів «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. № 1236;

(c) здійснювати розсилку інформаційних та рекламних матеріалів на контактні дані Учасника.

Укладаючи цей Договір Учасник дає згоду на отримання інформаційних та рекламних матеріалів про товари, роботи та послуги, пропоновані Організатором, та/або Roosh, та/або іншими особам, а також інформації, що уточнює раніше розіслані матеріали.

Учасник підтверджує свою згоду на отримання від Організатора, та/або Roosh, та/або інших осіб, визначених на розсуд Roosh, розсилок, зокрема електронних (як індивідуальних, так і масових), що здійснюються Організатором, та/або Roosh, та/або іншими особами, визначеними на розсуд Roosh, на свій розсуд з метою інформування про новини індустрії та/або рекламування товарів, робіт чи послуг.

(d) здійснювати фотозйомку, аудіо- та відеозапис Заходу в цілому та його відвідувачів, включно з Учасниками.

Roosh та інші особи, визначені на розсуд Roosh, мають право використовувати зазначені вище фото-, аудіо- і відеоматеріали на свій розсуд, у тому числі, без обмежень розміщувати в друкованих виданнях, на сайтах в Інтернеті, без отримання на це додаткової згоди від Учасників (безпосередньо зображених на фото / відео в період Заходу на території Заходу) і без оплати або будь-яких інших видів винагород / відрахувань. При цьому Roosh та інші особи, визначені на розсуд Roosh, мають право використовувати зазначені вище фото-, аудіо- та відеоматеріали у вказаний у попередньому абзаці спосіб, без вказівки на ім’я Учасника та без окремої згоди Учасника.

(e) Організатор, та/або Roosh, та/або інші особи, визначені на розсуд Roosh, мають право обробляти персональні дані Учасників, надані Учасниками, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміну, знеособлення, блокування, знищення даних, без отримання на те

окремої письмової згоди від фізичних осіб-Учасників; та (f) в разі порушення громадського порядку Учасником, перешкоджання ним у проведенні Заходу або розповсюдження рекламної або іншої несанкціонованої Організатором продукції, створення перешкод в отриманні послуг іншими Учасниками, видалити такого Учасника з місця проведення Заходу. У такому випадку грошові кошти, сплачені Учасником

за Квиток, не повертаються.

7.2 Учасник зобов’язується:

(a) при формуванні Бронювання надати достовірні персональні дані Учасника;

(b) відшкодувати збитки, нанесені ним умисно чи без умислу локації проведення Заходу;

(c) виконувати та дотримуватись актів (рішень) органів державної влади України направлених на запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, в тому числі але не виключно Постанову Кабінету Міністрів «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. № 1236;

(d) на вимогу представників Організатора або на вимогу співробітників сторонніх організацій, залучених Організатором (охорона, персонал в зоні реєстрації), надавати документ, що засвідчує особу Учасника, проходячи з однієї зони Заходу в іншу зону Заходу, та під час отримання бейджа, що засвідчує прохід на Захід, а також під час будь-якого повторного заходу на територію Заходу; та

(e) не використовувати послуги та / або ресурси Організатора, у чому б вони не виражалися (зокрема, але не обмежуючись: стендовий простір, рекламні повідомлення, новинні повідомлення на сайті та в соціальних мережах Організатора, та/або Roosh, та інших осіб, визначених на розсуд Roosh, та будь-які інші послуги та/або ресурси) для поширення/просування інформації про свої (Учасника) та/або третіх осіб товари, послуги та заходи.


8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору.

8.2 Обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, зокрема: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.3 Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України встановленого зразка.

8.4 Якщо Організатор провів Захід, на який Учасник придбав Квиток, однак Учасник не зміг потрапити на Захід через дію обставин непереборної сили, хворобу, страхи, запізнення, автомобільні затори, аварії, перекриття доріг/проходів та інші обмеження або інші причини, які не залежать від Організатора, цей Договір вважається виконаним належним чином, та вартість Квитка Учаснику не повертається (не компенсується).

8.5 Для уникнення сумнівів, у разі скасування Заходу через дію обставин непереборної сили, Учасникам не повертається фактично сплачена вартість Квитка.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1 Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, що сталося через неправдивість, недостатність чи несвоєчасність відомостей, наданих Учасником, а також, що сталося внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Учасника.

9.2 Організатор не несе відповідальності за невикористання Учасником доступу до Заходу та пов’язаних з ним Матеріалів, що виникли не з вини Організатора.

9.3 Організатор не несе відповідальності за невідповідність Заходу та пов’язаних з ним Матеріалів очікуванням Учасника та його суб’єктивну оцінку якості проведення Заходу.

9.4 Учасник самостійно несе відповідальність за конфіденційність даних, необхідних для користування та доступу до свого Квитка (наприклад, логін та пароль), а також за всі дії, вчинені при користуванні Квитком.

9.5 Організатор не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами Квитка Учасника.

9.6 У разі будь-якого спору, що виникає з або у зв’язку з цим Договором, Сторони докладатимуть усіх зусиль для досягнення згоди щодо суперечливих питань шляхом переговорів. За неможливості досягнення згоди шляхом переговорів суперечки, що виникли, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Організатора.

9.7 Цей Договір та відносини Сторін у зв’язку з цим Договором регулюються чинним законодавством України.